Banner
Snerydning af fortov og privat vej
This is my site Written by admin on 13. december 2012 – 10:06

Der er mange der ikke kender reglerne for hvem der har ansvaret for snerydning af fortov og vej på en privat vej.

De officielle retningslinjer for København Kommune er ifølge www.kk.dk som følger:

Regler for snerydning

Borgerrepræsentationen har besluttet, hvordan grundejerne i Københavns Kommune skal vintersikre. Reglerne blev lavet den 11. september 1997 og i henhold til lov nr. 140 af 25. marts 1970 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.
Reglerne er i overensstemmelse med det nuværende lovgrundlag.

Dine pligter som grundejer?
Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og gruse på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier, men kan også være adgangen til udvendige trapper. Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel – ved gågader og lege- og opholdsarealer dog kun de første 2,5 meter fra huslinjen.

Er der inden for de første 10 meter et færdselsareal beregnet til andre kørende end dem, der har ærinde til ejendommen, har grundejeren kun pligt til at rydde mellem ejendommen og dette areal. En grundejer har pligt til at rydde og gruse/salte overkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og gruse/salte på kørebane og fortov eller på sti. I de fleste tilfælde strækker denne pligt sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.
HVORDAN SKAL ARBEJDET UDFØRES?

Snerydning
Ved snefald skal der ryddes for sne så hurtigt som muligt. fortovet skal ryddes i hele sin bredde – eller i mindst 2 meters bredde. Er der plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen, ellers anbringes den på kørebanen langs rendestenen.

Har vejen cykelsti, samles sneen på cykelstien ved rendestenen langs fortovet dog kun, når cykelstien stadig kan holdes fri i en bredde af mindst 2 meter. Hvis det ikke er muligt, placeres snevolden på kørebanen langs rendestenen langs cykelstien. Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gade hjørner, hvor det er naturligt for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller ikke anbringes oven på dæksler til forsynings- og afløbsledninger eller op ad træer, brandhaner, fordelerskabe eller installationer til trafikregulering.

Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Grundejeren skal fjerne snevolde, som er til gene ud for indkørsler og ved opkørsler til cykelsti. Det gælder også snevolde, der opstår, når kommunen rydder kørebane og cykelsti for sne.

Ved busstoppesteder hjælper kommunen grundejerne med at fjerne sne og gruse i tilfælde af glat føre. Men pligten til at sørge for dette påhviler stadig grundejeren. Bliver sne- eller islaget hullet eller meget ujævnt, skal det hugges op og fjernes. Grundejeren har pligt til at sørge for, at afløbsbrøndenes riste er fri for is og sne.

Grusning/saltning
I glat føre skal grundejeren hurtigst muligt strø fortove, afmærkede fodgængerovergange og udvendige trapper med grus, salt eller lignende.

Overdragelse
Grundejeren kan overdrage det til en anden i ejendommen – eller en person bosat i nærheden – at sørge for, at arbejdet udføres. Hvis grundejeren ikke bor i ejendommen eller i nærheden, skal en sådan overdragelse finde sted. Aftalen skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen.

 

Posted in  

Leave a Reply